Reglament del sorteig

1. El paper de l’Art (#paper) és una exposició col·lectiva organitzada a parts iguals entre els 14 espais que responen sota les següents denominacions comercials: 1- A 34 2- Galería Barbié 3- Clavell & Morgades 4- Galeria Eude 5- Gothsland Galeria d’ Art 6- Dolors Junyent Galeria d’ Art 7- Palau Antiguitats 8- Galeria d’ Art Jordi Pascual 9- Art Petritxol – Héctor Albericio 10- Marcs Petritxol11- Fernando Pinós Galeria d’ Art 12- Roger Viñuela Galeria d’Art 13- Olga de Sandoval i 14- Wynwood Art Lab/ Point. D’ara endavant se’ls denominarà “#paper”. El #paper celebra un concurs gratuït a Barcelona, entre els visitants dels seus catorze establiments.

2. La vigència per poder participar es desenvoluparà entre el 4 i el 27 de maig de 2017. El dijous 1 de juny de 2017 se celebrarà el sorteig.

3. El premi del concurs és un viatge de cap de setmana a Zuric per 2 persones.

4. És condició sine qua non haver obtingut, en el passaport facilitat per el #paper cadascun dels 14 segells dels establiments participants dins del període de vigència assenyalat en l’apartat número 2. Els passaports es podran adquirir gratuïtament en cadascun dels establiments del #paper fins a la fi d’existències (1.000 unitats). Només es permet participar amb un passaport per persona.

5. La persona premiada autoritza, per endavant i sense cap límit, al #paper, a utilitzar de forma gratuïta el seu nom i cognoms i que la seva imatge pugui ser reproduïda, distribuïda i / o comunicada públicament amb fins publicitaris o de relacions públiques sense que ells confereixin la persona premiada drets a reclamar qualsevol contrapartida econòmica, un dret o preferència de qualsevol naturalesa.

6. La participació en el sorteig implica la plena acceptació de les modalitats enunciades en el present Reglament. Qualsevol incompliment en un o diversos dels articles del present Reglament implicarà l’anul·lació en la participació anterior o posterior al sorteig. Qualsevol eventual reclamació sobre la seva interpretació serà resolta per unanimitat per l’Organització del #paper.

7. Aquest Concurs està reservat a tota persona física major d’edat, a excepció dels empleats de qualsevol establiment del #paper i els membre de les seves famílies (cònjuges, ascendents, descendents i germans). L’Organització es reserva el dret d’efectuar en tot moment les comprovacions que consideri oportunes.

8. La participació en el sorteig és gratuïta.

9. L’Organització comunicarà mitjançant telèfon o correu electrònic el nom de la persona premiada el mateix dia de la celebració del sorteig (dijous, 1 de juny de 2017). El guanyador té el termini de 48 hores per comunicar a l’Organització l’acceptació del premi.

10. L’usuari accedeix a cedir les seves dades als establiments del #paper per a futures comunicacions. L’usuari podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. A aquest efecte , hauran de fer constar el dret que vol exercitar i el seu motiu a través de carta certificada en la qual es continguin les seves dades personals – nom i cognoms- , fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport, la seva signatura i direcció a efectes de notificacions i, dirigir-la a qualsevol dels establiments del #paper.

11. El #paper es reserva el dret de modificar, diferir, escurçar o anul·lar el sorteig sense haver d’al·legar cap causa, sense que hi hagi preavís, i sense assumir cap responsabilitat de qualsevol naturalesa que fos.

12. El present Reglament queda dipositat als catorze establiments del #paper, situats a Barcelona. I en els passaports facilitats per participar en el sorteig.

viaje_suiza