Reglament del sorteig

1. El Barcelona Paper Galleryés un esdeveniment col·lectiu especialitzat en el paper, amb base a diverses galeries d’art, i celebra un concurs gratuït a Barcelona, entre els visitants dels espais participants.
Els espais són: 1- A 34 2- Clavell & Morgades 3- Galeria Eude 4- Fifty Dots 5- Gothsland Galeria d’ Art 6- Palau Antiguitats 7- Art Petritxol – Héctor Albericio 8- Marcs Petritxol 9- Artur Ramon Art i 10- Olga de Sandoval. D’ara endavant se’ls denominarà “#paper”.
2. La vigència per poder participar es desenvoluparà entre el 26 d’abril i el 26 de maig de 2018. El dijous 31 de maig de 2018 se celebrarà el sorteig.
3.El premidel concurs és un gravat de Josep Guinovart, que en fa obsequi Maria Guinovart, Presidenta de la Fundació Espai Guinovart d’Agramunt.
4. És condició sine qua non haver obtingut, en el passaport facilitat per el #paper cadascun dels 10 segells dels establiments participants dins del període de vigència assenyalat en l’apartat número 2. Els passaports es podran adquirir gratuïtament en cadascun dels establiments del #paper fins a la fi d’existències (1.000 unitats). Només es permet participar amb un passaport per persona.
5. La persona premiada autoritza, per endavant i sense cap límit, al #paper, a utilitzar de forma gratuïta el seu nom i cognoms i que la seva imatge pugui ser reproduïda, distribuïda i / o comunicada públicament amb fins publicitaris o de relacions públiques sense que ells confereixin la persona premiada drets a reclamar qualsevol contrapartida econòmica, un dret o preferència de qualsevol naturalesa.
6. La participació en el sorteig implica la plena acceptació de les modalitats enunciades en el present Reglament. Qualsevol incompliment en un o diversos dels articles del present Reglament implicarà l’anul·lació en la participació anterior o posterior al sorteig. Qualsevol eventual reclamació sobre la seva interpretació serà resolta per unanimitat per l’Organització del #paper.
7. Aquest Concurs està reservat a tota persona física major d’edat, a excepció dels
empleats de qualsevol establiment del #paper i els membre de les seves famílies (cònjuges, ascendents, descendents i germans). L’Organització es reserva el dret
d’efectuar en tot moment les comprovacions que consideri oportunes.
8. La participació en el sorteig és gratuïta.
9. L’Organització comunicarà mitjançant telèfon o correu electrònic el nom de la persona premiada el mateix dia de la celebració del sorteig (dijous 31 de maig de 2018). El guanyador té el termini de 48 hores per comunicar a l’Organització l’acceptació del premi.
10. L’usuari accedeix a cedir les seves dades als establiments del #paper per a futures comunicacions. L’usuari podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. A aquest efecte , hauran de fer constar el dret que vol exercitar i el seu motiu a través de carta certificada en la qual es continguin les seves dades personals – nom i cognoms- , fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport, la seva signatura i direcció a efectes de notificacions i, dirigir-la a qualsevol dels establiments del #paper.
11. El #paper es reserva el dret de modificar, diferir, escurçar o anul·lar el sorteig sense haver d’al·legar cap causa, sense que hi hagi preavís, i sense assumir cap responsabilitat de qualsevol naturalesa que fos.
12. El present Reglament queda dipositat als catorze establiments del #paper, situats a Barcelona. I en els passaports facilitats per participar en el sorteig.